За нас PDF Печати Е-пошта

Агенцијата за недвижности ЕЛЕГАНТ  е основана во 1998год.
Нејзиното седиШте и име досега е непроменето.Просториите се
наоЃаат на бул.Јане СДандански бр.67,мезанин локал 8.(стар Т.Ц.Аеродром).

 

Услуги кои ги нуди Агенцијата се следните:

-Продажба на сите видови недвижен имот,
-Изнајмување на сите видови недвижен имот,
-Пренос на сите видови недвижен имот,
-Комплет вадење на градежна документација,
-Приватизација(транформација) на недвижен имот,
-Проверка и средување на даноци на имот и промет,
-Проверка на хипотеки и времени мерки,
-Станбени кредити за население со поголемите банки
и подготовка на сите документи,
-Комплетно реновирање на куќи и станови (молерисување, санитарија, столарија, водовод и електрика).

 

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.083 seconds, 1.47 MB
Application afterRoute: 0.114 seconds, 2.06 MB
Application afterDispatch: 0.473 seconds, 2.67 MB
Application afterRender: 0.571 seconds, 3.67 MB

Искористеност на меморија

3862224

19 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM `hjts_admintools_ipautoban`
    WHERE `ip` = '34.204.176.125'
 2. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'
 3. SELECT `source`
    FROM `hjts_admintools_redirects`
    WHERE (`dest` = 'index.php' OR `dest` = 'index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=2&lang=mk')
    AND `published` = 1
    ORDER BY `ordering` DESC
    LIMIT 0,1
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT template
    FROM hjts_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 2)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 7. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM hjts_content AS a
    LEFT JOIN hjts_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN hjts_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN hjts_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN hjts_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 50
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-05-29 03:11:02' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-05-29 03:11:02' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(50)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(50)
     
    AND jf_content.reference_table='users'
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(50)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 11. UPDATE hjts_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='50'
 12. SELECT params
    FROM hjts_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 13. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM hjts_modules AS m
    LEFT JOIN hjts_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 2 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,77,67,33,43,74,39,36,25,63,64,65,19,22,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 15. SELECT *
    FROM hjts_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 16. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 18. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(2)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 19. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'

Вчитани се јазичните податоци

Untranslated Strings Diagnostic

Ништо

Untranslated Strings Designer

Ништо