Продажба
Наслов Категорија Опис Додадено
Ш.464 Куќа во СоњеПродажба - КуќиШ.464 Ексклузивна куќа во горно соње со ексклузивна цена само во наредниот месец.2014-06-23
ш.335 плац во петровецПродажба - Плацевиш.335 плац од 7000м2 во петровец2014-03-25
ш.3175, карпош 4Продажба - Становиш.3175, карпош 4 ,во ниските кули,2014-03-25
ш.461 вила во марков манастирПродажба - Вилиш.461 вила во марков манастир2014-03-25
ш.463 куќа во нас.лисичеПродажба - Куќиш.463 куќа во нас.лисиче 90м22014-03-25
ш.457 Kуќа во КозлеПродажба - Куќиш.457 куќа во Козле,на главната улица,2014-03-25
Стан во К.ВодаПродажба - СтановиШ.3337 К.Vода во новиот дел (кај чешма), 88м22014-02-16
Плац во МаџариПродажба - ПлацевиШ.334 Маџари, покрај пругата, 1200м22013-12-11
Стан во ЦрничеПродажба - СтановиЕКСКЛУЗИВНА ПОНУДА!!! Ш.2372 Црниче, кај Симпо, 50м22014-02-16
Стан во Н.ЛисичеПродажба - СтановиШ.4056 Н.Лисиче, во новиот дел, 67м22013-12-11

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.031 seconds, 4.05 MB
Application afterRoute: 0.040 seconds, 5.12 MB
Application afterDispatch: 0.057 seconds, 6.31 MB
Application afterRender: 0.085 seconds, 8.12 MB

Искористеност на меморија

8567160

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM `hjts_admintools_ipautoban`
    WHERE `ip` = '18.208.211.150'
 2. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'
 3. SELECT `source`
    FROM `hjts_admintools_redirects`
    WHERE (`dest` = 'index.php' OR `dest` = 'index.php?option=com_djclassifieds&view=show&cid=2&Itemid=63&lang=mk&limitstart=10')
    AND `published` = 1
    ORDER BY `ordering` DESC
    LIMIT 0,1
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT COUNT(id)
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
    AND parent_id=2
 7. SELECT template
    FROM hjts_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 63)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT *
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
    ORDER BY ordering
 9. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,6,30,2,7,31,3,8,9,32,4,27,33,5,25,26,28,29,34,35,36,39)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 10. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM hjts_modules AS m
    LEFT JOIN hjts_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 63 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 11. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(49,77,67,33,43,50,74,39,58,60,85,36,25,63,64,65,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 12. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-03-21'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (6)
 13. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-03-21'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (7)
 14. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-03-21'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (8)
 15. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-03-21'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (27)
 16. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-03-21'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (28)
 17. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-03-21'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (34)
 18. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-03-21'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (35)
 19. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-03-21'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (36)
 20. SELECT i.*, c.name AS c_name, c.id AS c_id  
    FROM hjts_djcf_items i, hjts_djcf_categories c
    WHERE i.cat_id = c.id
    AND i.cat_id IN (6,7,8,27,28,34,35,36,2)
    AND i.date_exp > '2019-03-21'
    AND i.published = 1
    ORDER BY i.special DESC, i.id DESC
    LIMIT 10, 10
 21. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(318,317,315,310,309,308,307,303,302,301)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_items'
 22. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(7,27,8,36)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 23. SELECT COUNT(*)
    FROM hjts_djcf_items
    WHERE date_exp > '2019-03-21'
    AND published = 1
    AND cat_id IN (6,7,8,27,28,34,35,36,2)
 24. SELECT params
    FROM hjts_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 25. SELECT *
    FROM hjts_djcf_categories
    WHERE published = 1
 26. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39)
     
    AND jf_content.reference_table='djcf_categories'
 27. SELECT *
    FROM hjts_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 28. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM hjts_menu AS m
    LEFT JOIN hjts_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 29. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(11,20,28,40,67,68,69,62,61,85,12,38,29,44,51,73,81,86,63,13,18,43,45,52,89,82,14,24,30,46,64,90,87,15,47,65,83,88,16,56,84,93,17,57,94,58,95,1,2,27,72,41)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 30. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM hjts_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(63)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 31. SELECT `value`
    FROM `hjts_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'

Вчитани се јазичните податоци

Untranslated Strings Diagnostic

Ништо

Untranslated Strings Designer

Ништо